Mandag den 25. april blev den årlige generalforsamling i Frederikssund Erhverv afholdt på Metalskolen i Jørlunde.

De cirka 70 deltagere blev ud over generalforsamling budt på middag og netværk samt et indlæg fra borgmester Tina Tving Stauning. Bestyrelsesformand Annette Kobberup leverede beretningen på vegne af bestyrelsen, som du kan læse i dens fulde længde herunder.

Under selve generalforsamlingen var der genvalg til Stig Bergdahl, Thomas Gottlieb, Casper Wilken og Morten Nyvang Voss. Desuden blev Søren Brøgger valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen i Frederikssund Erhverv består altså nu af:

Annette Kobberup, CO-RO
Morten Nyvang Voss, Roth North Europe A/S
Mette Brink, Amphenol Procom
Casper Wilken, SmartGuard
Tom Hoel, Aerobicgården
Henrik Støwer Petersen, Mountain Top
Stig Bergdahl, Sillebroen Shopping
Thomas Gottlieb, Anlægsgartner Gottlieb A/S
Søren Brøgger, SuperBrugsen i Jægerspris, Dalby, Skuldelev og Kulhuse.
Kenneth Jensen, byrådsmedlem fra Socialdemokratiet
Kirsten Weiland, byrådsmedlem fra Fjordlandslisten

 

Bestyrelsens beretning for 2021

På vegne af bestyrelsen i Frederikssund Erhverv har jeg fornøjelsen af at byde jer velkommen til dette års generalforsamling.

Først og fremmest er det glædeligt, at vi nu igen kan mødes fysisk efter to år, hvor generalforsamlingen måtte foregå online.

I bestyrelsens beretning vil vi fokusere både på årets succeser, men også på de tilbageslag, vi har mødt undervejs. Alt er ikke rosenrødt, men grundlæggende går det rigtig godt – både for erhvervslivet i Frederikssund og også for Frederikssund Erhverv.

Forretten i denne beretning har dog en lidt bitter smag, da vi lægger ud med at kaste et blik på de områder, hvor vi ikke er kommet i mål, men i stedet har taget god læring med os.

Hovedretten er en lidt tung omgang bestående af de markante, globale udfordringer, der i høj grad også er blevet til lokale udfordringer.

Til sidst vil vi på behørig vis slutte af med en velsmagende, sød dessert. Her vil vi nemlig fortælle om de mange ting, der er gået rigtig godt i det forgange år samt give en status på de strategiske prioriteter, der arbejdes med.

Motorvejens 3. etape kommer for sent

Lad det ikke være nogen hemmelighed: Vi blev meget skuffede over den endelige udmøntning af den nationale infrastrukturplan. Alt lå klar til en igangsættelse af 3. etape af Frederikssundmotorvejen allerede i 2022, men det endelige resultat blev lidt af en mavepuster for Frederikssund.

I infrastrukturaftalen blev det godt nok besluttet at fjerne brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro, hvilket vi hilser meget velkommen. Det kommer til at have stor betydning for vores interne mobilitet – og så er der for mange virksomheder og borgere tale om en væsentlig besparelse.

Desværre besluttede Christiansborg også at udskyde igangsættelsen af 3. etape af motorvejen til 2026. Det betyder en færdiggørelse i 2030, måske endda senere. Det har været en hård nød at sluge, og vi arbejder derfor fortsat på en tidligere igangsættelse, selv om det ser vanskeligt ud med den nuværende mandatfordeling i Folketinget.

Ikke tilfredsstillende erhvervsklimamålinger

Vi kan heller ikke være tilfredse med de forskellige erhvervsklimamålinger fra f.eks. Dansk Industri / Dansk Byggeri og SMV Danmark. Her må vi konstatere, at det går den forkerte vej. Di har netop inviteret til ny måling så spændende at se om vi har flyttet os frem!

Frederikssund bliver aldrig Danmarksmester i denne disciplin, som f.eks. Ikast-Brande, som ligger nr.1. Det behøver vi heller ikke, men vi ser gerne, at vi rykker længere op på listen. Vi mener derfor, at Frederikssund Kommune bør øge sin fokus på erhvervsområdet – det gælder både i vores tekniske forvaltning, vores indsats på arbejdsmarkedsområdet, uddannelse, kommunikation og færdiggørelse af infrastrukturen.

Erhvervshus Hovedstaden

Et tredje område, hvor der også er plads til forbedring, er assistancen fra Erhvervshus Hovedstaden. Der er noget, der halter gevaldigt her. Gennemførelsen af Erhvervsfremmereformen i 2019 har ikke skabt de synergier og det samarbejde, som den nye lov lagde op til. I stedet har reformen medført, at de kommunale rammer for erhvervsfremme og erhvervsudvikling er blevet markant forringet – på trods af en væsentlig merbetaling til det centrale system.

FE har gennem mange år fået skabt den nødvendige lokale indsigt og forståelse – og ikke mindst etableret en meget væsentlig tillid til virksomhederne i Frederikssund Kommune. Derfor har vi i dag en ret unik dialog med de virksomheder, som søger råd og sparring. Det er vores erfaring, at dette ikke sker fra eksterne konsulenter fra erhvervshuset. Vi har i årets løb gjort opmærksom på ydelser fra Erhvervshuset, dog uden positive tilbagemeldinger fra vores medlemsvirksomheder.

Vi oplever heldigvis, at man fra lokalpolitisk side er ved at få øje på de utilsigtede konsekvenser af Erhvervsfremmereformen. Dog mener vi, at der er behov for forandringer, blandt andet ved at man fra kommunal side sætter sig yderligere ind i udfordringerne og lægger tryk på politisk.

Manglende investering i unges valg af erhvervsuddannelser

Der er behov for øget kommunalpolitisk indsigt og forståelse, når det kommer til behovet for en fortsat investering i de unges valg af erhvervsuddannelser.

FE har sammen med vores medlemsvirksomheder ydet en kæmpe indsats for at påvirke de lokale unges uddannelsesvalg i retning mod erhvervsuddannelserne. Både FUEL-projektet, MakerVærket, CampusDag og de mange fondsmidler skaffet udefra er eksempler på denne indsats

Den kommunale medfinansiering på dette område er nu bortfaldet. Og selv om der ikke er gået mange måneder, siden FUEL-finansieringen stoppede – ja, så kan vi allerede nu se, hvilke konsekvenser det har for FE’s medvirken og ikke mindst for fremdriften på erhvervsuddannelsesområdet. Det håber vi også, at man vil lytte til lokalpolitisk. Vi må ikke tabe de unge. De skal have uddannelse og i job.

Det var forrettens i alt 4 nedslagspunkter, hvor FE ser behovet for forbedringer.

Så går vi til hovedretten

Globale udfordringer bliver til lokale udfordringer

Gennem hele 2021 har COVID-19 fortsat med at påvirke det globale erhvervsliv, og dermed også det lokale erhvervsliv i Frederikssund.

2021 blev på en række områder lettere at håndtere end året før, men var slet ikke uden udfordringer.

På trods af nedlukninger, restriktioner med varierende styrke og mere smitte, så blev 2021 et bedre år over en bred kam, mens udvalgte sektorer helt frem til januar 2022 dog har været hårdt ramt.

Helt paradoksalt så har den globale sundhedskrise resulteret i en markant vækst i efterspørgslen på varer og services, som selv de bedste økonomer slet ikke havde forudset. Denne efterspørgsel har naturligt sat behovet for arbejdskraft under et voldsomt pres i Danmark – og i Frederikssund.

Ved årets udgang nåede ledigheden et nyt lavpunkt. Behovet for mere arbejdskraft i både den private og den offentlige sektor er på et alarmerende niveau.

Rigtig mange sektorer har væsentlige udfordringer med at fastholde den almindelige produktion, uanset om det er industri, bygge og anlæg, hotel og restauration, social- og sundhed, pædagoger eller offentlig administration.

Når dette kobles med smitte og dermed en voldsom stigning af sygedage blandt ansatte, så har vi ”den perfekte storm” – også i Frederikssund.  Læg hertil de mange udfordringer i den globale forsyningskæde og en eksplosion i energipriser, så er kimen lagt til et massivt pres på arbejdskraft, lønninger, inflation og renteniveau.

2022 er derfor et meget udfordrende år for vores erhvervsliv, særligt i forhold til arbejdskraft og en yderst uforudsigelig stigning i råvarepriser, halvfabrikata, energi, transport og forsyningskæde. Der bliver et markant behov for, at man både i erhvervslivet og i det politiske system formår at holde fokus på det vigtigste og tilpasse sig løbende til en yderst omskiftelig virkelighed.

Men udfordringerne, og særligt coronaen, har også lært os en masse nyt. Vi har fået nye, hybride arbejdspladser, vi er blevet langt mere digitale, end vi troede muligt – og det er sket med en utrolig hast.  Så læren er jo klar – ud af enhver krise vokser også muligheder. Eller med andre ord: ”Man skal aldrig lade en god krise gå til spilde”, som Winston Churchill sagde.

I slutningen af februar kunne vi tilføje endnu en markant international krise til de andre, vi lige har været inde på. Rusland invaderede Ukraine, og i skrivende stund er der desværre ingen tegn på, at den forfærdelige invasion får sin afslutning snart. Først og fremmest har det naturligvis skrækkelige konsekvenser for de stakkels ukrainere, men skal vi sætte det i en erhvervskontekst, så er der også seriøse negative følger for de virksomheder, der direkte eller indirekte er berørt af krigen. Råvarepriserne, herunder på brændstoffer, er allerede steget markant. Desuden er der lige nu stor usikkerhed om, hvad krigen og sanktionerne vil betyde for prisudviklingen, de finansielle markeder og forbrugeradfærden i den kommende tid. I tillæg hertil de meget store etiske dilemmaer vi står overfor.

Som erhvervsliv kan vi ikke gøre så meget andet end at være omstillingsparate, forsøge at tilpasse vores omkostninger til en ny virkelighed – og så naturligvis støtte op om det internationale samfunds indsats for at hjælpe Ukraine og få stoppet Ruslands uhørte aggression.

Med disse ord vender vi blikket fra de forskellige globale udfordringer og kigger i stedet mod vores egen andedam.

I Frederikssund Kommune og i Frederikssund Erhverv går det rigtig godt på en række områder. Det vil vi komme ind på nu, hvor vi er nået til beretningens søde dessert.

Ny rammeaftale

I 2021 lykkedes det at indgå en ny rammeaftale med kommunen for 2022-2025. Det er nok de fleste bekendt, at vi i 2019 og 2020 hængte noget i bremsen, hvad angår en længerevarende og forpligtende samarbejdsaftale.

Derfor er vi i bestyrelsen meget glade for, at vi hen over sommeren sidste år kunne give hinanden håndslag på en ny 4-årig samarbejdsaftale. Det vil vi gerne kvittere for, og vi ser meget frem til de kommende års tætte samarbejde.

Mellem bestyrelsen og Frederikssund Kommune er der enighed om, at FE’s primære fokus skal ligge på følgende 10 indsatsområder:

Infrastruktur, Interessevaretagelse, Erhvervsservice, Iværksætteri, Investeringsfremme
Uddannelse, Arbejdskraft, Digitalisering, Grøn Omstilling og Bosætning.

Det er bestyrelsens vurdering, at disse områder flugter fuldt ud med vores medlemmers interesser. Derfor udgør de en perfekt kobling mellem FE som erhvervsforening – og de erhvervspolitiske interesser, som kommunen har.

En solid rammeaftale er meget væsentlig for FE, men når det er sagt, så er det også meget vigtigt for bestyrelsen, at vi hele tiden er i stand til at flytte os hurtigt. Handlekraft og agilitet er bare blevet faste bestanddele i vores hverdag.

Som jeg var inde på tidligere, så betyder corona, Supply Chain-kaos og nu en voldsom krig blot 15 timers kørsel fra Danmark, at vi ikke kan låse os alt for fast i langsigtede planer. Derfor er vi også glade for den mødestruktur, vi har fået etableret med udvalget for Job, Erhverv og Kultur. Det er væsentligt med en konstruktiv, løbende dialog, så vi hele tiden bruger vores ressourcer bedst muligt. Vi skal fortsætte med at agere professionelt og tilsikre et konstruktivt resultatskabende samarbejde til gavn for hele Frederikssund.

Markant boligudvikling

2021 og også starten af 2022 har budt på en rivende udvikling i boligbyggerier i hele Frederikssund Kommune – helt naturligt med en klar overvægt i Frederikssund by og ikke mindst i Vinge. Det er meget glædeligt, at der nu igen er massiv udvikling i Frederikssund, da en væsentlig tilflytning til kommunen er én af de faktorer, der kan medvirke til at reducere kommende års, demografiske – og desværre nok langvarige – udfordringer med mangel på arbejdskraft.

Nye virksomheder kommer til

Sidste år lykkedes det også at tiltrække en meget spændende teknologivirksomhed til vores område. LiqTech Ceramics rykker sin samlede produktion til Vinge, hvor de skal være nabo til Topsil. De går i jorden her til sommer, og forhåbentlig kan vi alle deltage i deres åbning i slutningen af 2023. Med LiqTech Ceramics kommer der knap 200 nye arbejdspladser til Frederikssund.

I ”talende stund” er der netop udsendt et meget stort udbud af en erhvervsparcel i det nordlige Vinge. Vi håber, at vi sammen med Frederikssund Kommune inden for relativ kort tid kan informere om endnu en meget stor virksomhedsetablering. Her er tale om en globalt førende teknologivirksomhed.

Flere virksomheder er i ”støbeskeen”, og samtidig kan vi konstatere, at rigtig mange af vores virksomheder både udvider, ansætter flere medarbejdere og leverer flotte regnskaber. Så vi kan godt slå fast, at erhvervsudviklingen over en bred kam ER meget positiv.

I bestyrelsen har vi massivt fokus på at tiltrække nye virksomheder til Frederikssund, samtidig med at sikre de bedst mulige rammebetingelser for vores eksisterende virksomheder. Det eksisterende erhvervsliv lider nemlig af en beundringsværdig omgang vokseværk. Det er altid farligt at nævne enkelte navne, men alligevel er det imponerende at se, hvordan virksomheder som Topsil, Søndergaard, Lomax og Anlægsgartner Gottlieb fortsætter deres meget flotte vækstrejser.

Bosætning

Frederikssund Kommune har bedt FE om at bidrage i forbindelse med den meget ambitiøse bosætningsstrategi, der hen mod 2050 stiler mod 65.000 indbyggere i kommunen. Det er en god ambition, og vi er kommet godt fra land.

Nye attraktive arbejdspladser udgør et væsentligt element i familiers beslutning om at flytte til netop Frederikssund – derfor er vi meget fokuserede på at levere erhvervsrelateret indhold til kommunens bosætningsstrategi.

Og jo, bosætning er også meget mere end blot attraktive arbejdspladser – men uden dem får vi et langt mindre skattegrundlag – og uden et stærkt skattegrundlag kan vi ikke bidrage til den samlede udvikling af den kommunale velfærd, skolerne og kulturlivet.

En anden meget væsentlig del af en bosætningsstrategi er behovet for udvikling af vores bymidter, og herigennem – hvordan vi kan hjælpe vores detailhandel.

FE’s fokus i relation til bosætningsstrategien er:

  • Gode arbejdspladser
  • Gode grundskoler og ungdomsuddannelser
  • Attraktive indkøbsmuligheder
  • Attraktivt kulturliv

Derfor kommer vi til at arbejde rigtig meget med tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft, i et tæt samarbejde med jer virksomheder.

Derfor kommer vi også til at fortsætte vores tætte samarbejde med Campus. Her vil jeg indskyde en kæmpe tak for den massive opbakning, vi oplever fra vores store kreds af CampusAmbassadører. I spiller en kæmpe rolle med jeres medvirken til både at gøre Campus spændende og samtidig skabe den helt nødvendige interesse for faglighed og få flere unge til at vælge en erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

Derfor har vi brug for levende bymidter, særligt i Frederikssund by – og detailhandlen er ikke svaret alene. En levende bymidte med mulighed for oplevelser og aktiviteter har stor tiltrækningskraft på mennesker. En levende bymidte kan spille en betydelig rolle for, hvorvidt en ny medarbejder eller nye børnefamilier vælger at bosætte sig i Frederikssund.

Det handler om at skabe oplevelser og aktiviteter, som de besøgende ikke kan få andre steder. Detailhandlen – i hele Danmark – skal gentænke sig selv, for i konkurrencen med onlinehandlen og de stærkt forandrede forbrugsmønstre har den traditionelle detailhandel tabt. Derfor skal der skabes oplevelser – sanserne skal aktiveres, for det kan internettet ikke på samme måde!

Tillad mig at sætte et særligt fokus på kommunens største by – Frederikssund. Her kræver en levende bymidte aktiv deltagelse fra de mange aktører, som er i berøring med eller direkte involveret i byen. Det gælder lige fra detailhandelen selv til bygherrer, udlejere, kulturinstitutioner og kommunen.

FE kan ikke stå alene med ansvaret for at skabe en levende by. Det, vi kan, er at samle, koordinere og kommunikere til og om vores by. Det er aktørerne, som er fundamentet for at skabe en sammenhængskraft fra Kalvøen, over Havnen, gennem Havnegade, Østergade og Jernbanegade til Sillebroen.

Grøn omstilling

Den grønne omstilling og klimatilpasning er kommet for at blive. Det er ganske enkelt vores ”License to operate.”

Derfor besluttede vi i andet halvår af 2021 at styrke denne indsats.

Senest har vi den 7. april afholdt et større medlemsmøde på Femhøj – med fokus på forretningsmulighederne i den grønne omstilling inden for Bygge og Anlæg.

Mødet på Femhøj tog udgangspunkt i en rundspørge blandt medlemmerne, som blev igangsat ultimo 21. Her ville vi gerne høre, hvor virksomhederne står i forhold til den grønne omstilling. Resultatet blev en baseline-analyse med den konklusion, at flere brancher er godt i gang, men at der stadig ligger mange muligheder og et kæmpe uudnyttet potentiale. Specielt produktionsvirksomhederne er godt med, mens håndværksvirksomhederne for de flestes vedkommende halter lidt efter.

En anden grøn aktivitet er et kommende pilotprojekt, hvor fem medlemsvirksomheder bliver hjulpet i gang med den grønne omstilling over temaerne screening, strategi, grønt regnskab, kommunikation og støttemuligheder.

Informationskampagner vil fortsat være en vigtig del af vores grønne aktiviteter. Vi har hidtil informeret om: Støttemidler til energioptimering, Affaldssortering og SMV Grøn.

Energioptimeringskampagnen havde den afledte effekt, at vi fik en række forespørgsler fra både større og mindre virksomheder vedrørende etablering af solcelleanlæg. Efterfølgende er vi gået i gang med at etablere et projekt, der skal afdække virksomhedernes behov i forbindelse med solcelleenergi, og hvordan vi kan hjælpe dem.

På vores hjemmeside har vi opgraderet med et særskilt område, hvor I som medlemmer kan hente inspiration om grøn omstilling.

Desuden skal vi i andet kvartal arbejde med et dynamisk, elektronisk brochureformat, med tekst, billeder og video, som forhåbentlig vil gøre den grønne omstilling endnu mere nærværende for medlemmer og andre interessenter.

Strategisk energipartnerskab

FE har i tæt samarbejde med Frederikssund Kommune iværksat et strategisk energipartnerskab, hvor en række energitunge virksomheder byder ind med ønsker og bidrag til energidagsordenen.

Målet er en accelereret grøn omstilling, hvor virksomhedernes overskudsvarme kan anvendes i det lokale fjernevarmenetværk.

I første omgang er det virksomhederne Topsøe, Topsil, CO-RO og LiqTech, der alle er væsentlige forbrugere af både gas og el, som er med i partnerskabet. FE’s rolle er at facilitere dialogen med relevante myndigheder lokalt, regionalt og nationalt.

Partnerskabet forventes at blive udvidet til flere virksomheder og energiaktører, hvor kortlægning, planlægning og implementering af såvel energieffektivisering og nedbringelse af CO2-udslip vil tage afsæt i virksomhedernes el- og energibehov.

Udviklingen i Ukraine har accelereret behovet for en omstilling af erhvervslivets energiforbrug. Mange af virksomhederne, som er beliggende i den del af kommunen, hvor der i dag er fjernvarme – eller hvor fjernvarmeudbygningen er på vej indenfor de næste par år, vil kunne se frem til væsentlige anlægs- og driftsbesparelser ved omlægning til fjernvarme.

Vores netværk

Samlet set er FE kommunens største erhvervsnetværk. Men ud over at mødes i større fora som i dag, arbejder vi mere og mere målrettet på at skabe mindre og mere specialiserede netværk for jer medlemmer.

Vi oplever, at det er meget efterspurgt. Derudover bidrager netværkene med at skabe tillidsfulde relationer blandt deltagerne, som de gør brug af mellem møderne.

I øjeblikket har vi netværk for HR-folk, Tekniske direktører, banker, revisorer, advokater, ejendomsmæglere og ejendomsejere. Vi arbejder på flere netværk inden for den grønne omstilling. Vi har det Strategiske Energipartnerskab, og sidst, men ikke mindst, har vi CampusAmbassadørerne, som er det p.t. største netværk med ca. 35 medlemmer.

Arbejdet med erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Frederikssund Erhverv skubber fortsat meget hårdt på for at sikre, at flere af vores unge vælger en erhvervsrettet ungdomsuddannelse. Det er faktisk gået rigtig godt, og i 2020 opnåede vi et næsten magisk optag på over 28 procent af en ungdomsårgang.

Desværre er de unges søgning til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser faldende, særligt på EUD. Vi ligger nu omkring 21 procent, og det er slet ikke nok, nu hvor ungdomsårgangene er markant mindre end tidligere. En del af forklaringen på faldet er corona-relateret og skyldes desuden et mindre politisk fokus.

Corona har gennem de sidste 2 år betydet, at næsten ingen ”Erhverv i Skolen”-aktiviteter kunne gennemføres – og det har konsekvenser.

Desuden er flere EUD-uddannelser på Campus rykket andre steder hen – til Hillerød og Hovedstaden.

Så er FUEL-projektet også slut, og der er ikke fundet nye midler til FE’s indsats her. Det synes vi som nævnt er en klar politisk fejl. Vi håber, at man har blik for denne betydelige udfordring. Det vil blandt andet påvirke udviklingen – og afholdelsen – af Campus XL-aktiviteterne.

Når det er sagt, så er der også lys forude. På trods af manglende ressourcer lykkes det for Frederikssund Erhverv at sende over 30 lærere på VirksomhedsSafari – den 3. maj skal de ud at besøge 8 virksomheder.

Dette følges op af Kloge Hænder, hvor vi er lykkedes med at samle hele 13 klasser, som skal besøge og udfordres af 11 lokale virksomheder.

Jeg sagde det tidligere, og jeg vil gerne gentage det – der skal lyde en stor tak til alle jer virksomheder for jeres kæmpe engagement i dette vigtige arbejde.

Antal medlemmer

Vi er i dag knap 200 medlemmer af FE. I 2020 og 2021 har vi mistet 17 medlemmer, heraf er de 12 virksomheder lukket eller gået konkurs.

I samme periode har vi fået 20 nye medlemmer, og hidtil i 2022 har vi fået 9 nye medlemmer. Det kvitterer vi for og byder velkommen. Vi vil naturligvis gerne have, at flere melder sig ind – det er der plads til. Så I må selvfølgelig gerne skubbe lidt til jeres kolleger rundt om i kommunen.

Uden at have analyseret antallet af virksomheder i kommunen helt til bunds, så er det vores vurdering, at der omkring 800 relevante CVR-numre, som potentielt kunne være medlemmer af FE. Det vil sige, at vi har ca. 25 procent som medlemmer i øjeblikket.

Det kunne godt være højere, men kigger vi på antallet af arbejdspladser blandt vores medlemmer, så ligger vi pænt højt. Vi anslår faktisk, at over halvdelen af de private arbejdspladser findes i FE’s medlemskreds.

Og det kan vi være ganske godt tilfredse med.

Her vil jeg på bestyrelsens vegne gerne sige, at vi er ret stolte af det arbejde, der leveres hver dag fra Havnegade. Medarbejderne yder en meget flot indsats – og har gjort det i mange år. På trods af en ikke uvæsentlig reduktion i vores ressourcer, formår de fortsat at holde dampen oppe. Men vi er klart forbi smertepunktet, hvis vi skal have en ambition om, at så kompetente medarbejdere fortsat finder det interessant at arbejde for FE.

Kommunikation i FE

I de senere år har der været lagt endnu mere vægt på kommunikationen i FE, og det holder vi fast i. Det er vigtigt for os, at vi har ressourcerne til både at kommunikere direkte til medlemmerne, men også til at formidle gode historier om det lokale erhvervsliv generelt. Det sker blandt andet ved direkte mails til medlemmer om arrangementer og relevante tilbud. Det sker via artikler og andet indhold på FE’s nye hjemmeside. Og så sker det i det månedlige nyhedsbrev, i eksterne medier og ikke mindst på LinkedIn, hvor flere end 1.300 følger med i FE’s gøren og laden.

Det nyeste skud på stammen i FE’s kommunikation med omverdenen er denne her, som også ligger ude på bordene.

Det er vores nye brochure, hvor man kan få information om, hvad FE arbejder for, og hvad man får ud af at være medlem. Der er flere virksomheder, der medvirker i brochuren og fortæller om, hvilken værdi FE skaber for dem.

I onlineudgaven af brochuren kan man se en række korte videoer med de deltagende virksomheder, og jeg tror, at vi skal se et par af dem nu?

Afslutningsvis skal der lyde en tak til Tina Tving Stauning for mange gode, proaktive dialoger, herunder især vores aftale om sammen at fortsætte det gode samarbejde mellem FE og Kommunen til sikring af erhvervslivets fortsatte udvikling til gavn for hele Frederikssund.

På vegne af bestyrelsen i Frederikssund Erhverv,

Annette Kobberup