VI ARBEJDER MED FN’S VERDENSMÅL

Den måde, verdensøkonomien har udviklet sig på de sidste årtier, har skabt et overforbrug af klodens ressourcer. Det er derfor nødvendigt, at vi finder tilbage til en mere bæredygtig udvikling, der ”imødekommer nutidens behov uden at kompromittere de kommende generationers evne til at imødekomme deres egne behov” (Brundtlandkommissionen, 1983).

Vedtagelsen af FN’s Verdensmål i 2015 genbekræfter, hvor afgørende dette fokus er.

Hvis man vil drive virksomhed i fremtiden, bliver man med andre ord nødt til at omstille sig. Det handler ikke kun om økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, men også social bæredygtighed.

I Frederikssund Erhverv hjælper vi med at skubbe på den grønne omstilling ved at vejlede virksomheder, der ønsker at gennemgå en bæredygtig transformation. Derudover udvikler, driver, henviser og deltager vi i relevante projekter, der fokuserer på at give virksomheder en konkurrencefordel gennem bæredygtig virksomhedsudvikling.

Vi skal naturligvis også tage vores egen medicin, og derfor har vi udvalgt otte af FN’s Verdensmål, som vi arbejder aktivt med. De danner den strategiske ramme for vores samlede indsats for det lokale erhvervsliv. Længere nede på siden kan du se vores otte, udvalgte Verdensmål og læse mere om, hvordan vi arbejder med dem.

Ønsker du og din virksomhed at komme i gang med omstille din virksomhed, så kontakt projektleder Patrick Zaubitz.

Verdensmål 4 går ud på at sikre alle adgangen til kvalitetsuddannelse. Det danske uddannelsessystem er blandt de bedste i verden og giver lige adgang for alle til livslang læring. For at elever i alle aldre bliver bedre rustet til at skabe et godt liv for dem selv, så skal uddannelsessystemet forstå omverdenens og erhvervslivets behov. Samtidig skal erhvervslivet have bedre forståelse af, hvordan uddannelsessystemet fungerer, så de bedre kan indsluse fremtidige medarbejdere.

Frederikssund Erhverv arbejder på at skabe forbindelse mellem uddannelsessystemet og erhvervslivet, så vi får uddannet fremtidens arbejdskraft, der har de fornødne, efterspurgte kompetencer.

Verdensmål 7 fokuserer på at sikre alle adgang til pålidelig og bæredygtig energi. I Danmark udbygges andelen af bæredygtig energi kontinuerligt, og planerne om at gøre Danmark fri fra fossile brændstoffer i 2050 er absolut en realistisk mulighed.

Der er mange muligheder for at etablere vedvarende energianlæg i Frederikssund, og Frederikssund Erhverv arbejder på at samle offentlige og private aktører i etableringen af sådanne anlæg.

Verdensmål 8 handler om at sikre et godt arbejdsliv og økonomisk vækst, samtidig med at vi bliver nødt til at sænke vores klimabelastning. Den danske arbejdsmarkedsmodel, flexicurity-modellen, er med til at sikre gode rammer for et godt arbejdsliv – og inspirerer mange andre lande.

Økonomisk vækst sammen med en reduceret klimabelastning kræver for mange virksomheder en total gentænkning af deres forretningsmodel. Efterspørgslen på virksomheder med beviselige, bæredygtige produkter eller ydelser er stigende og bliver efterhånden krav i flere og flere brancher og led i værdikæden.

Frederikssund Erhverv har kompetencerne til at vejlede virksomheder i denne omstilling og samarbejder med både offentlige og private aktører for at hjælpe virksomhederne igennem denne transition.

Verdensmål 9 handler om at bruge teknologi og innovation til at finde på løsninger på udfordringerne ved bæredygtig udvikling. Det omhandler også, at den rette infrastruktur skal være på plads for, at udviklingen kan finde sted.

Det gælder både fysisk infrastruktur som veje og offentlige transportmuligheder, men også digital infrastruktur som ordentlig bredbåndsdækning.

For at øge mulighederne for innovation blandt virksomhederne i Frederikssund Kommune vedligeholder og udvider Frederikssund Erhverv sit netværk blandt uddannelsesinstitutioner og GTS-institutter. Vidensbroer mellem virksomheder og vidensinstitutter er en vigtig katalysator. I Frederikssund Erhverv støtter vi derfor virksomhederne i deres samarbejde med vidensinstitutterne, da det ofte kræver støtte i starten, før innovationen finder sted.

For at sikre den rette infrastruktur – både fysisk og digitalt – søger Frederikssund Erhverv i samarbejde med erhvervslivet at påvirke lokale, regionale og nationale beslutningstagere til at prioritere investeringer i Frederikssundsområdet.

Verdensmål 11 handler om at gøre vores byer og lokalsamfund inkluderende, sikre og bæredygtige. Danmark er blandt de førende lande indenfor byplanlægning, og det er vigtigt for alle vores byrum, at der er fokus på alt fra håndteringen af affald til sammensætningen af boligformer, kystsikring, grønne fællesarealer og adgangen til transport og arbejdspladser.

Attraktive by- og landsamfund skaber grobund for at tiltrække ressourcestærke borgere, der udvider mængden af kvalificeret arbejdskraft i lokalområdet, som kan være med til at skabe vækst og udvikling i Frederikssund Kommunes virksomheder.

Frederikssund Erhverv holder tæt kontakt med den lokale forvaltning og de lokale virksomheder og sparrer med begge om dette, så vi sammen udvikler lokalområdet i en bæredygtig retning.

Verdensmål 12 går ud på at udbrede bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre. Vi skal minimere vores affald og genanvende mere.

Forbrugeradfærden skal ændres og cirkulær økonomi skal i langt højere grad implementeres i virksomhedernes forretningsmodeller.

Frederikssund Erhverv har siden oprettelsen arbejdet kontinuerligt på at omstille erhvervslivet til bæredygtig drift. Gennem projekter i ambitiøse partnerskaber søger Frederikssund Erhverv at vejlede og inspirere erhvervslivet til at udforske de konkurrencemæssige fordele, der ligger i bæredygtig forretningsudvikling.

Verdensmål 13 omhandler, hvordan vi hurtigst får bekæmpet og garderet os mod de klimaudfordringer, vi står overfor.

De mest markante konsekvenser i Danmark har indtil videre været ekstreme nedbørshændelser og oversvømmelser.

Med Roskilde Fjords centrale beliggenhed i lokalområdet er Frederikssund Kommune meget udsat for oversvømmelser, hvilket kan have store helbredsmæssige og økonomiske konsekvenser.

Frederikssund Erhverv arbejder for at få integreret klimatilpasningsløsninger i lokale, regionale og nationale politikker – og indgår i planlægning og udvalg i det omfang, det giver mening for at sikre, at Frederikssund Kommune kan modstå klimaforandringerne.

Derudover bidrager Frederikssund Erhverv også til forståelsen for klimaudfordringerne gennem vores koordinerende rolle i skole-virksomhedssamarbejdet.

Verdensmål 17 handler om at styrke partnerskaber for bæredygtig udvikling.

I Danmark har vi en lang tradition for at arbejde sammen og tværfagligt. Denne åbne, konstruktive tilgang fordrer mobilisering af finansiering, samhandel og deling af viden og teknologi.

Frederikssund Erhvervs primære funktion er netop at få de store tandhjul i det offentlige, private og blandt vidensinstitutioner og NGO’er til at bevæge sig i en bæredygtig retning, sammen.

Frederikssund Erhverv indtager ofte rollen som udvikler, igangsætter og koordinator i større udviklingsprojekter, der skubber på en bæredygtig udvikling.

Følg os

Seneste nyt

Kommende arrangementer