Fem af Frederikssund Kommunes største og mest energitunge virksomheder er gået sammen i et energipartnerskab, der har store perspektiver både for klimaet, virksomhederne og forbrugerne.

Energipartnerskabet består foreløbig af Topsoe, CO-RO, Croda, Foss og Topsil Globalwafers samt Frederikssund Erhverv, Frederikssund Kommune og de to varmeselskaber I/S Vestforbrænding og E:ON.

– Frederikssund Kommune har en meget ambitiøs klimastrategi, der sigter på, at Frederikssund Kommune som geografisk område skal være CO2-neutralt i 2045. For at opnå den målsætning er det vigtigt, at alle parter gør en indsats. Derfor glæder det mig meget, at dette energipartnerskab er sat i verden, og jeg ser frem til at følge arbejdet og fremdriften, siger borgmester Tina Tving Stauning (S).

Fremdriften i EnergiPartnerskab Frederikssund sikres med faste møder og underliggende arbejdsgrupper, som arbejder med udvikling af fjernvarme, energieffektivisering, elforsyning, egenforsyning og energifællesskaber samt vedvarende energi. Billedet er fra et gruppemøde hos CO-RO A/S i september 2022. Foto: Frederikssund Erhverv.
Fremdriften i EnergiPartnerskab Frederikssund sikres med faste møder og underliggende arbejdsgrupper, som arbejder med udvikling af fjernvarme, energieffektivisering, elforsyning, egenforsyning og energifællesskaber samt vedvarende energi. Her er deltagerne til gruppemøde hos CO-RO A/S i september 2022. Foto: Frederikssund Erhverv.

Lokal produktion af fjernvarme og vedvarende energi

Virksomhederne i partnerskabet producerer i dag store mængder overskudsvarme, som kun i mindre grad bliver udnyttet. Formålet med partnerskabet er derfor at udnytte de store mængder varme ved at koble virksomhederne på det udbyggede fjernvarmenet. På den måde kan man potentielt set forsyne en stor del af kommunens borgere og virksomheder med bæredygtig varme. Det betyder, at forsyningssikkerheden kan højnes i disse usikre, globale tider – og at brugen af fossile brændstoffer som gas og olie kan minimeres mest muligt. For at nå i mål arbejder EnergiPartnerskabet også hen imod at kunne egenproducere mest mulig vedvarende energi i form af lokal sol- eller vindenergi.

– Vi ser et meget stort potentiale i at være en del af EnergiPartnerskabet. For os som virksomhed handler det både om forsynings- og aftagesikkerhed og om vores CO2-aftryk, men selvfølgelig også om økonomi. Og så er vi også en del af et lokalsamfund, hvor vi ønsker at gøre en forskel, når vi kan. Ved at bruge vores overskudsvarme til fjernvarme og ved på sigt at producere grøn strøm på vores arealer, bidrager vi til den grønne omstilling til glæde for både borgere og virksomheder, udtaler Hans Peder Mikkelsen, der er CEO i Topsil Globalwafers, der ligger i det nordlige Vinge.

Store perspektiver

EnergiPartnerskabet har nedsat fem arbejdsgrupper, som arbejder med henholdsvis fjernvarme, energieffektivisering, elforsyning, egenforsyning og energifællesskaber samt vedvarende energi. Frederikssund Erhvervs specialrådgiver Hans Peder Wagner sidder med i partnerskabet og ser store perspektiver:

– Visionen er helt enkelt at udnytte både overskudsvarme og grøn energi optimalt og undgå at spilde energien. Det konkrete udbytte af partnerskabet – foruden klimagevinsten – vil også være større forsynings- og prissikkerhed for el og varme for forbrugerne i Frederikssund Kommune. På sigt vil vi udfase fossile brændsler, blandt andet ved at kunne producere energien selv, siger Hans Peder Wagner og tilføjer:

– Der er altså mange gode grunde til at arbejde hen mod et omkostningseffektivt, grønt energisystem i kommunen, hvor ressourcerne på tværs af sektorer udnyttes for at spare på energiproduktion, transport og energilagring. På sigt er det hensigten, at samarbejdet skal udvides til at omfatte andre virksomheder i Frederikssund Kommune, så flere virksomheder opnår en bæredygtig drift og produktion og dermed bidrager positivt til klimaregnskabet.

Kæmpeansøgning til EU

Energipartnerskabet har allerede søgt og modtaget støtte til ekstern rådgivning på 60.000 euro fra EU’s European City Facility-fond. Firmaet Viegand Maagøe bistår partnerskabet med det formål at søge flere EU-midler til projektet.

Konkret forventes det, at der ultimo 2023 kan søges om EU-medfinansiering fra Horizon-programmet på et større millionbeløb. Beløbet skal blandt andet bruges til at udvikle et investeringskoncept med henblik på etablering af lokale energifælleskaber – og ultimativt til at skabe et lokalt energikonsortium, der kan levere fjernvarme og grøn strøm til virksomheder og borgere i området.

Artiklen/pressemeddelelsen er udarbejdet i samarbejde med Frederikssund Kommune og bragt på frederikssund.dk den 12. juni 2023.